Vad är i Maastricht?

undertecknades i Maastricht, Nederländerna, den 7 februari 1992, skapade Maastrichtfördraget Europeiska unionen, eller EU. Tidigare kallat fördraget om Europeiska unionen, eller EU-fördraget, gick fördrag i kraft 1 november 1993. För närvarande består av 27 medlemsländer, eller länder, ger EU: s fördelar för medborgarna i medlemsstaterna, såsom enkel resa i arbetet, utbildning eller fritidsändamål. Dessutom, den gemensamma europeiska valutan euron, skapades med införandet av Maastrichtfördraget.

Med genomförandet av Maastrichtfördraget, var Europeiska unionen (EU) indelas i tre olika "pelare". Europeiska gemenskapen (EG) pelare fanns i en mer begränsad form som den Europeiska ekonomiska gemenskapen före undertecknandet av Maastrichtfördraget, men döptes om i syfte att bredda basen för den politik som styrs. Den andra pelaren, var den gemensamma utrikes-och säkerhetspolitiken, eller GUSP, skapad i syfte att stärka säkerheten i Europeiska unionen och stärka den internationella säkerheten, främja internationellt samarbete och stödja uppdraget för Förenta nationernas stadga. Den tredje pelaren, var rättsliga och inrikes frågor (RIF), ändrade lydelse enligt Nice-och Amsterdamfördraget och består nu endast av Polissamarbete och rättsligt samarbete i brottmål. Pelaren med den största auktoriteten är Europeiska gemenskapens pelare, som har mer engagemang i ekonomiska frågor i EU, jämfört med GUSP och RIF pelare.

Fördelar sett efter det att verkställigheten av Maastrichtfördraget är: ge ekonomiskt stöd till EU-länder som är mindre utvecklade och uppfyller vissa konvergenskriterier, gemensamma mål för medlemsstaterna att kontrollera och minska skulderna, inflation och ränta, och främjande av ett närmare förhållande mellan medlemsländerna. Utöver den fria rörligheten för personer för arbete, utbildning och rekreation, är rörligheten för varor och tjänster som inte heller begränsas.

avtalet till Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter skall undertecknas av medlemsstaterna för att vara berättigad till medlemskap i EU. Uppsåtlig avsluta de mänskliga rättigheterna avtalet ett uttryck för medlemsstaternas öga mot öga på den grundläggande varor av människohår skydd.

Maastrichtfördraget har ratificerats och ändrats flera gånger sedan det antogs 1992. Danmark ratificerade fördraget i 1993 med vissa undantag och Frankrike snäv stött initiativet.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.