Vad är kreditderivat?

Ett kreditderivat är en typ av derivat avtal som tillåter parterna att köpa och sälja skydd på kredit produkter. Enligt ett kreditderivat avtal säljer en part typiskt hela eller delar av den kreditrisk som med ett kreditkort produkt eller ett paket av kredit produkter till en annan part. Den säljande enheten risken behåller allmänt ägande av krediten produkt, även efter det kreditrisk har överförts till den enhet som övertar risken. Kreditderivat kan ge personer med olika sätt att skapa eller minska kreditrisken i samband med lån standard, utmätning, konkurs eller ränte-och växelkursrörelser. Till exempel kan Bank A tror att det har ingått flera höga lån risk avbetalning med olika kunder. För att hjälpa till att minska kreditrisken i samband med lån kan Bank A ingå ett kreditderivat med Bank B. Enligt detta avtal, hela eller delar av kreditrisken i samband med denna bunt av lån kan överföras till banken B. Även lånen kommer att förbli på Bank A: s balansräkning kommer kreditrisken tillhöra Bank B. Bank B kommer överens om att bära risken i utbyte mot en avgift som betalas av Bank A. På marknaden för kreditderivat, kan ett antal krediter som kan överföras mellan köpare och säljare. Kreditriskerna i samband med kredit tillgångar, såsom lån eller hypotekslån, är vanligast inom handeln kredit produkter. Parterna kan också ingå kreditderivat risk avtal som omfattar generiska kreditexponering. Exempelvis kan ett företag vill förflytta vissa eller alla av de kreditrisker som är förknippade med företaget gick i konkurs. som önskar köpa eller sälja kreditrisk får delta i kreditderivat marknaden för utsläppsrätter. Banker, hedgefonder eller försäkringsbolag är parter som ofta acceptera att bära riskerna med kredit produkter. Handlas kreditderivat kan omfatta produkter kreditswapp, kredit swappar standard och collateralized debt obligations.

Även en rad olika kreditderivat avtal finns, några av de vanligaste typer är swappar, optioner och terminer. Kreditderivat swappar är avtal om att byta ut en ström av kassaflödet mot en annan ström på eller före ett visst datum i framtiden, baserat på en uppsättning beräkning. Enligt ett alternativ derivatkontrakt, garanterar en part rätt men inte skyldighet, att köpa eller sälja en tillgång vid en framtida tidpunkt och till ett pris som vid den tidpunkt då avtalet ingås. Ett futures derivat är ett kontrakt att överföra en tillgång på eller före ett visst datum i framtiden, på ett pris som fastställts vid den tidpunkt då avtalet ingås.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.